افشاگری های جدید از تخلفات مالی گهرزمین آغاز شد؛
در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت NOR اﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﯽ در روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در این ۲ مورد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه از ﻣﺰاﯾﺪه علی‌رغم اینکه ﺷﺮﮐﺖ زﻧﻮﺑﺮ (با مالکیت پدر زن پسر پوریانی مدیر عامل سابق گهرزمین) ﺑﺮﻧﺪه‌‌ی مزایده ﻧﺒﻮده، ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ. این موارد فقط بخش کوچکی از تخلفات در بخش ﻓﺮوش هستند و از این ﻣﻮارد در فروشها ﻣﺘﻌﺪد میباشد و از این قِسم تخلفات را میتوان در ﺑﺨﺶهای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ، واﮔﺬاری ﮐﺎر، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ... شرکت گهرزمین در دوره مدیریت پوریانی بسیار یافت که همگی به زودی منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد...
کد خبر: ۸۹۵۲۷۷
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰ 04 September 2020

«تابناک»، حسن عباسی؛ هم‌زمان با عزل پوریانی (بازنشته نیروی انتظامی) توسط هیئت مدیره شرکت گهرزمین، خبر از ورود جدی سازمان بازرسی به پرونده تخلفات مالی گسترده در شرکت سنگ آهن گهر زمین به گوش می‌رسد.

در این میان دخالت شائبه‌آور برخی نمایندگان کرمان به سرکردگی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تلاش برای بازگشت پوریانی با گرفتن نامه‌ای از واعظی و سکوت عجیب او در مقابل افشای اسناد تخلفات مالی پوریانی بسیار قابل تأمل است.

اما حتماً بررسی اسناد قردادها و صورتجلسه‌های این شرکت بزرگ معدنی زوایای بیشتری از ابهامات گسترده مالی را روشن خواهد کرد که به عنوان نمونه به یک مورد آن که ماحصلش زد و بند ۲۴۸۰ میلیارد ریالی است پرداخته می‌شود.

جزئیاتی موارد؛

*ردﯾﻒ ۱ و ۲:
در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ردﯾﻒ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، که البته ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺰاﯾﺪات ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‌ﺳﺖ، واﮔﺬاری ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎدار از ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‌ که آنهم ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ هستند. اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﺮوشها‌ ﺑﻪ ﺻﻮرت NOR و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت FIX ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ می‌توان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت NOR اﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﯽ در روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در این ۲ مورد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه از ﻣﺰاﯾﺪه علی‌رغم اینکه ﺷﺮﮐﺖ زﻧﻮﺑﺮ (با مالکیت پدر زن پسر پوریانی مدیر عامل سابق گهرزمین) ﺑﺮﻧﺪه‌‌ی مزایده ﻧﺒﻮده، ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

*ردﯾﻒ ۳:
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮارد مهمی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ. اول اینکه ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ در ﻋﺮف ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوره ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد در حالیکه در کمال تعجب اﯾﻦ ملاک در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﯿﮑﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. نکته بعد اینکه اﺑﺘﺪا ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 3.750.000 ﺗﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﺻﻞ ﻗﺮارداد ﺑﺎ آن ﺗﻨﺎژ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ بعداً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ طرح ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ گردیده است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺎژ ﺑﻪ 3.100.000 ﺗﻦ ﻧﯿﺰ متأسفانه ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﯽ مجدداً ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ. توضیح اینکه ملاک ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ (ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺮد و ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺻﺎدره اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮای ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ در زﻣﺎن ﻗﺮارداد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی %25 ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ دﻻر روز ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنگونه ﮐﻪ به روشنی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻓﯿﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﻮﺧﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد (ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ) اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﮐﻞ ﻗﺮارداد ﺣﺪود 2480 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ میباشد. اﯾﻦ مبلغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﺳﺎل 1397 و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﺳﺎل 1397 و اواﺧﺮ آن ﺣﺘﯽ به حدود 500 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از مبلغ ﻣﺬﮐﻮر است.
همچنین از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻠﻘﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد واﮔﺬاری ﻗﺮارداد در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ آنهم ﺑﺎ ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت قانونی ، ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺎر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت 2± درﺻﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎداش ﻋﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ میباشد.

*ردﯾﻒ ۴_۹_۱۰_۱۱ :

اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻮارد بسیار ﻋﺠﯿﺐ تخلفات رخ داده در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ هستند. ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه درﺧﺼﻮص ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻠﻮخه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ بار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ببرد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎره‌ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!!. اﯾﻦ ﻣﻮرد منجر به این ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ عملاً ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ۴ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ عملاً اﯾﻦ محموله‌ها را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ دی میباشد.

*ردﯾﻒ‌ﻫﺎی ۵ ﺗﺎ ۸:
ﻣﺰاﯾﺪه‌ای (البته چنانچه بتوان اﺳﻢ آنرا ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺖ) در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1395 در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ اﯾﻤﯿﺪرو اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺪه کاملاً ﺧﺎرج از آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﺮف ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪات ﺑﺮﮔﺰار گردیده است.

جالب اینکه ﮐﻪ اﺳﻢ آنرا ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺤﺪود ﮔﺬاﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ!! ﮐﻪ عملاً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﺮف ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر به هیچ وجه وﺟﻮد ﻧﺪارد در ثانی ﺣﺘﯽ به ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ که بر ابهامات می‌افزاید.

اخبار مربوط:

پورابراهیمی در تلاش برای بازگشت پوریانی ؟!

حکایت پرونده سنگین جرائم ویژه اقتصادی در شرکت سنگ آهن گهر زمین...!؟

ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺤﺪود (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ) ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد که ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﯾﺪه اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ میباشد ، ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن آن قبلاً در ﻣﺰاﯾﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده‌اﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ‌ﺗﺮ اینکه به ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دعوت به عمل آمده ﻧﻪ دﻋﻮت ﮐﺘﺒﯽ!!.

ﺣﺎل ﻣﺰاﯾﺪه اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﻓﺮوش 500 ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 817 ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺮﻧﺪه می‌شود و ﺳﭙﺲ ﻓﺮدا در ﻋﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎوری از ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮوش 220 ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ دﻋﻮت می‌گردد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻃﻼﯾﯽ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﺮط وارﯾﺰ ﭘﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 3 روز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 820 ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد مجدداً در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش 220 ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎﻫﯿﺪ ﺗﺠﺎرت آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ!! ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.! ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻪ اصطلاح ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎﻫﯿﺪ ﺗﺠﺎرت آﺳﯿﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه می‌گردد، این بدین معناست که در واﻗﻊ در ﻣﺰاﯾﺪاﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، 1.950.000 ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻃﯽ 3 روز ﮐﺎری ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. قابل توجه اینکه از سویی محموله‌ی 220 ﻫﺰار تنی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻃﻼﯾﯽ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﺪه ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮل را وارﯾﺰ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ !! همچنین ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﻮل را وارﯾﺰ ﻧﮑﺮدند و از سویی دیگر و در اتفاقی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺼﻮﺑﻪ‌ای از سوی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه صادر ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ محموله ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ 513 ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت ﺟﻢ آرﯾﺎﻧﺎ !! ﮐﻪ اصلاً ﻧﺎﻣﯽ از آن ﻧﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه‌ها و ﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

*ردﯾﻒ 12 ﺗﺎ 14:

اﺑﺘﺪا ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ %15 ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺲ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ۳ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم دو ﺗﺎی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اولین بار در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دوره ﺗﺤﻮﯾﻞ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! و دو فقره از اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ درﺳﺖ در روز آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 97 ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ 97 از نکات مهمی است که می‌توان در این خصوص مورد ملاحظه قرار گیرد.
از طرفی این مورد ﻓﺮوش بدون ﻣﺠﻮز ﺑﻮده اﺳﺖ و از طرف دیگر این برای اوﻟﯿﻦ بار در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ میباشد ﮐﻪ قراردادها ﺑﺎ امضای مصطفی پور ﻣﻌﺎون بازرگانی (از نزدیکان واعظی) و ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ گردیده!! همچنین ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ محاسبه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ که در نوع خود قابل توجه است.

چهارمین نکته اینکه در این مورد اینکه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﻮع ﺗﺠﺎرت ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻗﺮاراد ﺑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ تأکید ﺑﺮ ﻋﺪم‌ ﺻﺎدرات و اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮﻻد ﺻﺎدر ﺷﺪه‌اﻧﺪ!!.

و قابل تأمل اینکه عملاً ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ‌ﺑﺎر است که ﻋﯿﺎر ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ این امر منجر به ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎداش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

در ﮐﻞ در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮف داﺧﻠﯽ ﺣﺪود 850 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود 1700 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.

در پایان تصریح میشود که این موارد فقط بخش کوچکی از تخلفات در بخش ﻓﺮوش هستند و از این ﻣﻮارد در فروشها ﻣﺘﻌﺪد میباشد و از این قِسم تخلفات را میتوان در ﺑﺨﺶهای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ، واﮔﺬاری ﮐﺎر، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ... شرکت گهرزمین در دوره مدیریت پوریانی بسیار یافت که همگی به زودی منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد...

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین


توضیحات:

بر اساس اسنادی که تصاویر آنرا در سایت «تابناک» منتشر نموده‌ایم ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺪاد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪاول کاملاً ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ و ﺳﺎیتﻫﺎی رﺳﻤﯽ هستند همچنین ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد، ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار، ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﺮخ ﻗﺮارداد، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه هستند، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه است ، همچنین ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻠﺘﺲ روز ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت CFR در ﺑﻨﺎدر ﭼﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﺘﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﯽ‌ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ میباشد. ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎی اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻫﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺲ ﻓﻮﻻد، ﺗﺨﺘﺎل، ﮔﻨﺪﻟﻪ و ... ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج هستند. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺒﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﭘﻠﺘﺲ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.

(ﻗﯿﻤﺖ‌های دﻻر قید شده در متن، طبق روز ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻨﺎ رﯾﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و کاملاً ﻣﺴﺘﻨﺪ هستند)
در ﺳﺘﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اولاً اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺻﺎدره اﯾﻤﯿﺪرو و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ. دوماً ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﺘﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﺪودی در زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺎری ﮐﺸﻮری و ﯾﺎ ﺟﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده شده است.

در ﺳﺘﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

ﺗﺨﻠﻔﺎت گسترده در ﻓﺮوش‌های شرکت سنگ آهن گهر زمین

انتهای پیام/*

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
شهروندسیرجانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
کاملاً مستند پرونده در شعبه دادگاه هم در حال رسیدگی است به هر حال سازمان بازرسی تخلف را تشخیص داده که رفته شکایت کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
احسنت مشخصه چرا نمایندگان مجلس ورود کردند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
سیستم قضایی باید زودتر از اینها ورود پیدا می‌کرد به قضایا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
اینکه همه اس امضای اعضای هییئت مدیره و کمیسیون معاملات رو داره و کاری در روند قانونی و کارشناسی بوده ...
معدن کار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
اینا ملاک نیست! تو مزایدات همیشه پشت مزایده هم هست که قیمت بالاتره که کجاش تخلف شده! بعد هم بازرگانی همیشه سود نیست که ضرر هم داره! اون شرکت هم که نوشتید کلوخه برده تو صورتجلسه نوشته وام شرکت و کامل و یه جا تسویه کرده پس انگار کامل خریده همون لحظه قیمت های جهانی هم که نوشته شده توش!
مستنداتی که گذاشتید مشکلی ندارن
خشایار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
اینا که همش امضا هیئت مدیره داره! پس تخلف مدیرعامل نیست و اعضا است!
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
لطفا دادستان کرمان ضمن بررسی ورود کند باسپاس
حاج ملک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
بسم رب شهدا و الصدقین
تو را به خون شهدا اینقد از جبهه و جنگ مایه نگذارید
میزان حال افراد است
هرکس تخلف کرده باید باهاش برخورد شود
لطفا نهادهای نظارتی ورود کنند
کاوشگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
تخلفی معلوم نیست که صورتجلسه کمیسیون گذاشتید که تایید شده بعدش نوشتید تخلف تصاویر مات و بی کیفیت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
روی تصاویر کلیک کن میاره بالا باکیفیت
حسن روحانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
علی برکت الله
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار