تذکر زاهدی نماینده کرمان و راور به روحانی رئیس جمهور

تذکر زاهدی نماینده کرمان و راور به روحانی رئیس جمهورانتهای پیام/*