چهارشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۵ - 2016 May 25
یادداشت
نیاز های نوجوانان و جوانان
سال های نوجوانی و جوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل جسمانی،اجتماعی و روانی فرد به شمار می‌رود
عاطفه زنگی آبادی
نوروز، الگوی برند سازی پارسی
بهاریه:
نوروز، برند پارس که آوازه کهن دیار آریایی است
علیرضا نجفی
تاریخچه شب یلدا
آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان
آیا کمپین نخریدن خودرو وجود دارد؟
مصطفی حمیدیان/ کارشناس بازرگانی
تلخند
طنز کرمانی
تاریخ شعر طنز کرمان تاریخ چندان پر ورقی نیست
سید علی میرافضلی
گفتگو
گزارش
آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودخانه‌ها در کرمان
هواشناسی هشدار داد
حمیده حبیبی اظهار داشت :
مس، تیمی که گل نمی‌زند. نارنجی‌ها  اسیر طلسم مساوی!
بازهم یک مساوی دیگر به نام تیم مس در رقابت‌های این فصل لیگ دسته اول ثبت شد.
میلاد مقیمی زاده
دود مس کرمان در چشم روستاییان
تمام زندگی‌مان را دود خراب کرد. درخت‌های گردومان خشک شد. گیاهان کوه خشکید، چرای دام‌ها از بین رفت
تریلر حامل لکسوس در گردنه جوزم کرمان واژگون شد
سرهنگ علیرضایی
جانشین فرمانده پلیس راه استان کرمان
اکسپو میلان 2015 : اکسپو چیست؟
اکسپو میلان 2015 ، EXPO MILAN 2015
علیرضا نجفی
مقالات
پارچه‌های ضدمیکروبی با نانوذرات نقره ساخته شدند
در قالب نمونه آزمایشگاهی؛
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
6 راه ساده برای سلامتی در روزهای سرد
سلامتی
برای تنظیم دمای بدنتان از روغن‌‌ها استفاده کنید
اهمیت نقش روزه در پیشگیری از انواع بیماری ها
دستورات طب سنتی در ماه مبارک رمضان
دکتر هاله تاج الدینی
بیشترین آمار حوادث آتش سوزی اردیبهشت ماه مربوط به منازل مسکونی بوده است
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از آمار حوادث آتش سوزی و امداد و نجات در شهر کرمان طی یک ماه گذشته خبر داد.
استاندار کرمان :
کرمان، یکی از اولویت‌های اول کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی
علیرضا رزم حسینی ظهر دوشنبه در دیدار با هیئت اقتصادی اتریش، از استان کرمان به عنوان یکی از اولویت‌های اول کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی یاد کرد و افزود: استان کرمان به غیر از حوزه نفتی، در دیگر حوزه ها فعال و دارای ظرفیت های معدنی، کشاورزی، گردشگری، انرژی های نو است.
کرمان برترین استان برگزار کننده جشنواره فیلم سبز در ایران شد.
در اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم سبز که در فرهنگسرای آسمان زعفرانیه برگزار شد، نام کرمان به عنوان برترین استان در برگزاری جشنواره پنجم درخشید و از برگزار کنندگان تقدیر شد.
اختصاصی تابناک کرمان
گردهمایی خانواده بزرگ روابط عمومی، بمناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
در این نشست به موضوع تکریم ارباب رجوع و همچنین تکریم به همکاران توسط روابط عمومی سازمانها اشاره شد... در این مراسم خانم موسی پور مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان نیز حضور داشتند.
در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ:
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻮان و اوﻗﺎت ﻗﺮاﻏﺖ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ وی، اﺳﺪی ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ، داﻣﻐﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ اداره ورزش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن و ﺳﺎﯾﺮاﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻩ رﺳﯿﺪﮔﯽ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر به کرمان
قبل از ﺳﻔﺮ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن، اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 39 ﻫﺰار ﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ ﺳﻔﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋﻩ ایشان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن دارای رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮری در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام اس اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻم و دردﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﺎص از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ، ﭘﺎﯾﺶ و ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ. ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 18 ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺎﻟﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد
اختصاصی تابناک کرمان
هوای شهرکرمان به شکل کم سابقه ای در این فصل از سال غبارآلود شد
غبارآلودبودن هوا به حدیست که طلوع خورشید در پگاه پنج شنبه با رنگ و بویی آمیخته با غبار همراه بوده و کوه های اطراف کرمان نیز قابل رؤیت نیستنند.
پایان پربار سفر رئیس جمهور به کرمان
ﺑﻪ ﮔﺰارش تابناک بعدازظهر چهارشنبه ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و هيأت همراه پس از دو روز کرمان را ترک نمودند.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی :
اﻣﺮوز 15 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن وﺟﻮد دارد
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺳﺘﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
رئیس جمهور در جمع پرشور مردم کرمان:
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ 2 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
اﻣﺮوز ، روز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻣﺎم ﺳﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن .ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻏﯿﻮر ﮐﺮﻣﺎن، ﺷﻬﺮ ﮐﺮﯾﻤﺎن و ﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮدان دﻟﯿﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋﻩ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
اختصاصی تابناک کرمان
حاشیه های سفر روحانی به کرمان
قطع صدای مردم در شبکه استانی... برخی از کسبه و مغازه داران کرمانی نیز با تعطیل کردن محل کسب خود به استقبال رئیس جمهور رفتند.
اختصاصی تابناک
استقبال از رئیس جمهور در کرمان
رییس‌جمهور در جمع مردم کرمان : «هاشمی» و «سلیمانی» از افتخارات ایران هستند مجلس و دولت باید در کنار هم دنبال حل مشکلات مردم باشند
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن :
اﺳﺘﻘﺒﺎل از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ/ﮐﺮﻣﺎن، ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﻮﺑﺸﺮق ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪﻩ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮزان اﺳﺘﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر، اﺳﺘﻘﺒﺎل از .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
استان کرمان در انتظار رئیس دولت
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎروان ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
در سفر رئیس جمهور به کرمان؛
درخواست ها و مطالبات مردمی ازطریق سامانه سامد ثبت می شود
مدیرکل بازرسی استانداری کرمان از ثبت در خواست های مردمی در سفر رئیس جمهور به کرمان از طریق سامانه «سامد» خبر داد و گفت: در این سفر نامه های مردمی جمع آوری نمی شود.
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه
سخنرانی رئیس جمهور راس ساعت ۱۰ صبح در مصلی کرمان
فرماندار کرمان مسیر اصلی استقبال از رئیس جمهور را چهارراه ولیعصر به سمت چهار راه کاظمی، خیابان فلسطین، میدان بسیج، میدان شورا و بلوار شهید عباس پور اعلام کرد.
امام جمعه موقت كرمان:
سفر هيات دولت به استان سرآغاز حل مشکلات و پروژه های بزرگ
حجت الاسلام محمد قاسمي زاده با اشاره به سفر هيات دولت به استان كرمان گفت: در اين سفر بايد اصول توسعه در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير حوزه ها را مورد توجه قرار دهند، از جمله پروژه بزرگ انتقال آب آشاميدني به استان كرمان که يكي از كارهاي اساسي و ريشه اي است.
مدیر کل ارشاد اسلامی کرمان
برنامه های نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران برای عموم رایگان شد
بنا به گزارش اختصاصی تابناک کرمان از محل اداره کل ارشاد اسلامی کرمان، محمد رضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان برای استفاده بیشتر آحاد علاقمندان، همه برنامه های نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را برای عموم رایگان اعلام نمود.
از 17 اردیبهشت
دیار کریمان میزبان نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران خواهد بود
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺰادﻩ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺖ: در ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ؛اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن١٧٠ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻄﺮح و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻣﻮﺳﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ و .ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
برگزیدگان یازدهمین دوره جایزه افضلی پور معرفی شدند
برگزیدگان یازدهمین دوره جایزه افضلی پور (بنیانگذار دانشگاه در كرمان) همزمان با پنجمین دوره جایزه علی افضلی پور و همچنین نخستین دوره جایزه هنری صبا و جایزه كارآفرینی دانشگاه معرفی شدند.
در مصرف همه نعمت ها تقریبا اسراف کننده هستیم
امام جمعه کرمان گفت: متاسفانه مساله اسراف در کشور ما بیداد می کند، بیش از حد غذا تهیه می شود، در مصرف همه نعمت ها تقریبا اسراف کننده هستیم و این برخلاف دستور صریح قرآن و سنت ما است.
چهره ماندگار عرصه ریاضیات و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران:
معیشت یکی از دغدغه‌های مهم معلمان و استادان است
معلمان و استادان ما وقتی بازنشسته می‌شوند انگار از یک صخره پرتاب شده‌اند از نظر حقوقی هم معلمان شاغل هستند و هم معلمانی که بازنشسته می‌شوند همه با هم به حق و حقوقشان برسند و زندگی آنها در رفاه باشد و طوری نباشد که برای پرکردن هزینه‌های زندگی مجبور باشند کاری که در شأن آنها نیست انجام بدهند.
تشریح جزییات سفر رییس جمهور به کرمان
افتتاح و کلنگ زنی بیش از 6 هزار میلیارد تومان پروژه
معاون عمرانی استاندار کرمان از افتتاح و کلنگ زنی بیش از 6 هزار میلیارد تومان پروژه در سفر کاروان تدبیر و امید به استان کرمان خبر داد.
21 اردیبهشت ماه
کرمان میزبان دولت تدبیر و امید
معاون اجرایی رییس جمهور از سفر رییس جمهور و اعضای هیئت دولت در ادامه سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید در روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه به استان کرمان خبر داد.
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار کرمان
اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر 232 معلم شاهد و شاهدان معلم استان به ویژه مدیرکل شهید آموزش و پرورش حجت الاسلام و المسلمین ایرانمنش، فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام منیع معلم را به تمامی فرهنگیان فهیم استان پهناور کرمان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
فرمانده سپاه قدس:
هدف شهید، تشخیص حق است.
فرمانده سپاه قدس در سالگرد شهادت سردار شهید حاج حسین بادپا با اشاره به اینکه هدف شهید یعنی تشخیص حق، گفت: زمانی جامعه ما تغییر خواهد کرد که رفتار، سلوک و اخلاق شهید را درک کنیم.
تجلیل از اسوه های صبر و مقاومت
در ویژه‌برنامه «اسوه‌های صبر و مقاومت» که به منظور تجلیل از مادران و همسران شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا برگزار شد از 14 اسوه صبر و مقاومت در استان کرمان تجلیل به عمل آمد.
گاز شهری به بم رسید
فرماندار بم با اشاره به اینکه به زودی طرح اجرای شبکه گاز شهری آغاز می شود، گفت: با پیگیریهای ویژه مسئولان استان کرمان سرانجام کار احداث خط انتقال به پایان رسید و مردم بم از خدمات شرکت گاز استان کرمان بهره مند می شوند.
مشاور وزیر بهداشت:
جذب 11 هزار ماما در سراسر کشور
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: حدود 11 هزار ماما به عنوان مراقبین سلامت در سراسر کشور به کار گرفته شده اند و بزودی شاهد عقد قراردادهای سازمانهای بیمه گر با ماماها در سه استان کشور خواهیم بود.
نظرسنجی
به نظرتان سفرهای استانی رئیس جمهور برای مردم مفید است؟
1- بله
2- خیر